Doop van de Heer en afscheid

Hieronder het laatste deel van de preek die pastoor Denis Eijssen hield bij gelegenheid van zijn officiële afscheid op 9 januari 2011

Na de doop gaat Jezus aan het werk en zien wij dat Hij geest en vuur verspreidt. Er gaat een kracht van Hem uit. Maar die krachtbron, dat vuur, wordt vaak afgefakkeld tot een mooi verhaal met een plaatje erbij. Een ongevaarlijke Jezus die we op een afstand kunnen bewonderen en tot wie we in geval van nood kunnen bidden.
We hebben ook nog die mooie woorden van Jesaja. Hij geeft een prachtige profielschets van een mens die komen zal. Iemand die niet roept en niet schreeuwt, die wat geknakt is niet zal breken en wat kwijnt niet zal doven. Wie blind is van verdriet of woede, zal hij weer de ogen openen. Wie gevangen zit in zelfbeklag of haat, zal hij bevrijden, bezield als hij is, met vuur en geest.

Dat vuur en die geest kunnen ook ons in het bloed gaan zitten en ons voortstuwen. Dan zullen wij, net als Jezus, niet schreeuwen en niet duwen, maar wenken en helen. Wij kunnen onze gemene woorden inslikken en eindeloos oefenen, net zolang tot dat ene woord van vergeving onze verlaat. We kunnen onze angst en kleinmoedigheid overwinnen en eindelijk eens naar iemand toegaan, die zit te wachten op een woord van begrip of naar een hart dat luisteren kan. We kunnen dat kleine beetje talent, dat sprankje hoop, die smeulende vlaspit aanblazen en tegen de storm beschermen.
Voor dat alles hebben we de H. Geest van ons doopsel hard nodig. Ik zelf ook, in de 42 jaar dat ik priester ben en hier in Maastricht heb mogen werken: Limmel, Scharn, Oud Caberg, Heugem-Randwijck en Heugemerveld. Ik probeerde het, gedreven, soms wat ongeduldig en vierkant, maar boven alles mensen serieus nemend in hun goede en kwade dagen, mensen die de parochie mee hielpen dragen in liturgie, diakonie en verkondiging, blij met iedereen die zich wilde inzetten in werkgroepen of anderszins, met zijn of haar eigen talenten, maar vooral met heel veel goede wil.

Voor al die goede wil, al die inzet op vele terreinen wil ik u vandaag bijzonder danken hier in deze Eucharistieviering, hier in onze kerk van de H. Michael. Toen ik in 1991 geïnstalleerd werd als pastoor, was het kerkbestuur druk bezig met de renovatie van het interieur van de kerk. Tot bijna Kerstmis stond de kerk vol steigers, werd het plafond vernieuwd en de muren opnieuw geschilderd met de frisse kleuren ontworpen door architect Dautzenberg, die de restauratie leidde. Later kwam het eerste gebrandschilderde raam in de voor- malige St. Jozefkapel, die ingericht werd als herinneringsplek voor onze overledenen, waarvoor Sjef Hutschemakers gratis het ontwerp maakte. Rond mijn 40 jarig priesterfeest op 30 maart 2008 kwam er weer een raam, nu in de andere kapel met OLV Sterre der Zee ook weer van Sjef. Dank zij de sympathieke medewerking van onze harmonie St. Michael is welhaast alle geld voor deze ramen verzameld door bijzondere akties op de Rochusbroonk ieder jaar op het einde van de grote vacantie. Ook de restauratie van de schilderijen is kunnen gebeuren ook dankzij onze harmonie, die altijd een bijzondere band heeft gehad met de parochie.
Beste en lieve mensen, ik kan niet anders zeggen dat we samen dankbaar en ook wel trots, gruuts, mogen zijn voor alles wat we voor elkaar hebben mogen doen en betekenen in de tijd dat ik bij u pastoor mocht zijn.
Dank je wel!