Financiën


De meeste parochianen vinden het vanzelfsprekend dat er een kerk en een pastoor in de buurt is , waarop zij in voorkomende gevallen een beroep kunnen doen. Maar liturgie, kerk, pastorie en pastoor kosten geld, dat door de parochiegemeenschap moet worden opgebracht en niet door de bisdom, zoals sommigen denken.

De toename van de onkosten voor kerkgebouwen liturgie alsmede het teruglopen van het aantal parochianen dat niet deelneemt aan de vrijwillige kerkbijdrage baren het kerkbestuur zorgen. Om de parochie te laten functioneren en financieel draaiende te houden, zijn wij aangewezen op de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Met een minimale bijdrage van € 100,00 per jaar kunt u substantiële kortingen krijgen op de kosten van huwelijken en uitvaarten, maar het wezenlijke doel van uw kerkbijdrage is dat u helpt om de parochie in stand te houden.

U steunt de parochie het meest door uw kerkbijdrage.

De gewenste minimale bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het advies van het Bisdom en via wijkblad de Baorebinder bekend gemaakt. Het bedrag van de voor dit jaar lopende vrijwillige bijdrage is € 100,00.
Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat dit streefbedrag teveel is. Men doet dan mee naar eigen verantwoording. U kunt uw bijdrage - al dan niet via een automatische overschrijving - per maand, kwartaal of jaar overmaken op één van de rekeningen t.n.v. het Kerkbestuur H. Michaël, onder vermelding van:
Kerkbijdrage.
Rekening nr.: NL88 SNSB 0858029146 bij SNS-bank Heugem-Maastricht
NL42 RABO0117502286 bij RABO-bank Gronsveld-Heugem.

Verder is de parochie aangewezen op de volgende bronnen van inkomsten:

* COLLECTEN: Tijdens de vieringen in het weekend, op feestdagen en bij een huwelijk of begrafenis worden twee collectes gehouden, waarvoor wij van de volwassenen minimaal € 0,50 vragen. De tweede collecte is voor het onderhoud van de kerk.
Soms is er voor speciale doeleinden, bijv. voor de missie-acties, een tweede, extra collecte.

* Misstipendia 2017
Parochie H. Michaël te Maastricht
NL42 RABO0117502286 of op NL88 SNSB 0858029146

Het bisdom heeft de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2017 voor parochies vastgesteld.

Eenvoudige dienst (leesmis) door de week € 10,--
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 25,--
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagsmis wordt gehouden € 250,--
Begrafenismis (rouwgeld) € 400,--
Huwelijksmis (trouwgeld) € 400,--

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel naar een andere begraafplaats
na een voorafgaande kerkdienst € 50,--

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium
zonder een voorafgaande kerkdienst € 400,--

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst
in de parochiekerk (extra dienst) € 400,--

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematorium aanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2017.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

* Steun uw kerk met een periodieke gift!
Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan uw kerk. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst! Geeft u uw kerk jaarlijks of geregeld een bijdrage/gift, dan kunt u dit ook doen in de vorm van een periodieke gift. Deze bijdrage kunt u doen in de vorm van een periodieke gift, maar nu voor een periode van minimaal vijf jaar. Hoe werkt het? U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Parochiële Bestuursraad. U kunt een overeenkomst opvragen bij dhr. Guido Haenen (penningmeester). U vult de overeenkomst in tweevoud in en retourneert beide formulieren ondertekend aan de Parochiële Bestuursraad. De Parochiële Bestuursraad ondertekent ook beide overeenkomsten en geeft één exemplaar aan u terug. De penningmeester kan u helpen bij het invullen van de overeenkomst. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen. Mocht u meer informatie wensen over periodiek schenken aan onze parochie, dan kunt u contact opnemen met dhr. Guido Haenen 0646467122 of per mail; g.haenen@reintjens-essers.nl

* ACTIE KERKBALANS: éénmaal per jaar in januari wordt in het kader van de landelijke Actie Kerkbalans gevraagd financieel iets extra's te doen voor de parochie of het kerkgebouw.