Liturgie: vieringen


Voor informatie over mistijden, doopsel, ziekenzalving en uitvaart: klik hier

Hieronder vindt u informatie over de Eerste H. Communie, het Vormsel, Huwelijk, Ziekencommunie, Boetevieringen en vieringen voor schoolkinderen (Gezin en Kerk).

Eerste H. Communie
Op de zondag vóór Hemelvaart. De voorbereiding functioneert volledig onder de hoede van de parochie. Communicanten die niet op de Anne Frankschool zitten krijgen apart catechese bij een van de leden van de werkgroep thuis. Laatstgenoemde kinderen dienen zich vóór 1 november te melden bij de pastoor of bij het desbetreffende lid van de werkgroep. Een oproep staat tijdig in wijkblad de Baorebinder.
In het kader van de Eerste H. Communie zijn er vieringen met en voor de communiekinderen en hun familie. Dit zijn: de presentatieviering, een doopviering en een dankviering.

Vormsel
Dit sacrament is de bevestiging en voltooiing van het doopsel; het bevat ook de hernieuwing van de doopbeloften. De datum - meestal na Pasen - wordt tijdig bekend gemaakt. De voorbereiding gebeurt met de kinderen van groep acht door leden van de vormselwerkgroep ondersteund door de Kapelaan en via een ouderavond.

Huwelijk
Het bruidspaar trouwt in de parochiekerk van de bruid of bruidegom. In elk geval dienen zij zich tijdig - minstens drie maanden van te voren - te melden bij de pastoor van de parochie waar men trouwt. Dan is er voldoende tijd dieper in te gaan op het huwelijk en de kerkelijke viering.

Ziekencommunie
De pastoor en de leden van de 'Zonnebloem Heugem-Randwyck' bezoeken de zieken thuis, in het ziekenhuis en de verpleegklinieken. Elke eerste vrijdag van de maand en vóór Kerstmis en Pasen brengt de pastoor aan de zieken, die dit wensen, de ZIEKENCOMMUNIE aan huis.

Boete en Verzoening
Voor Pasen en Kermis wordt er in de kerk een BOETEVIERING gehouden. Het spreken van een persoonlijke biecht kan - op verzoek - thuis, in de pastorie of in de kerk gebeuren

Gezin en Kerk
* Een paar keer per jaar is er een viering die gericht is op de schoolgaande kinderen en hun ouders. Deze worden voorbereid door de Werkgroep Gezinsviering al of niet in samenwerking met Anne Frank School en vindt gewoonlijk plaats op de eerste zondag van oktober, de Franciscusviering, op Kerstavond en op zondagen dat ons jeugdkoor zingt.
* Voor de allerjongsten van Heugem en de kinderen van de groepen 1 - 4 van de basisschool organiseert de parochie een herdertjestocht om 16.45 uur op de vooravond van Kerstmis en om 19.00 een gezinsviering diezelfde avond.

Jubilea
Huwelijksjubilea en andere bijzondere te gedenken feiten worden in een van de reeds geplande vieringen in het weekend gevierd. Neemt U in ieder geval tijdig contact op met het Kerkloket

Processie
Jaarlijks, op de derde zondag na Pinksteren, vindt in onze parochie de SACRAMENTSPROCESSIE plaats.
Zij wordt georganiseerd door het PROCESSIECOMITE, waarin vertegenwoordigers van parochie, school en verenigingen zitting hebben.