De naam van de parochie:
H. Michaël


Sinds eeuwen is onze kerk toegewijd aan de H. Michaël. Zijn feest wordt gevierd op 29 september samen met de twee andere aartsengelen: Gabriël en Rafaël. In de heilige Schrift worden met deze drie namen engelen aangeduid die door God belast werden met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. In het christelijk spraakgebruik wor- den zij daarom met oudsher aartsengelen genoemd.
Eeuwenlang werd op 29 sep- tember de inwijding herdacht van de basiliek van de H. Michaël aan de Via Salaria buiten Rome. In deze viering heeft men ook de andere engelen opgenomen.

De vroege kerk gelooft al, met de joods traditie, dat God aan ieder mens een engel mee- geeft die hem op al zijn wegen begeleidt, van zijn geboorte tot zijn dood en over de dood heen naar het paradijs. Soms wordt dit geloof in bepaalde kringen belachelijk gemaakt. Maar mensen laten zich hun geloof niet afnemen; boven- dien komen engelen regel- matig ter sprake in de bijbelse traditie. Er wordt verteld over hoe een engel een mens in een uitzichtloze situatie tege- moet treedt, hoe engelen hem behoeden en beschermen en hoe ze hem de ogen openen voor de weg die hem ten leven leidt. Uit die engelenverhalen blijkt dat de engelen de mensen nooit in de steek laten, dat ze hen begeleiden op al hun wegen en hen geborgenheid schenken juist daar, waar zij met hun angst alleen zijn.

Engelen brengen een verbinding tot stand tussen de hemel en de aarde. Ze dienen God in de hemel, ze vormen als het ware een erewacht, zoals in onze kerk, waar vier engelen op het priesterkoor aan weerszijden van het tabernakel staan. In de kunst worden engelen vaak voorgesteld als jeugdige figuren die uit volle borst zingen en allerlei instrumenten bespelen, zoals op het beroemde schilderij "De aanbidding van het Lam" van Hubert en Jan van Eijck in de St. Baafskathedraal in Gent. De kunst brengt een belangrijk aspect van de engelen tot uitdrukking. Ze maken de hemel open voor ons en laten ons deelhebben aan het volle leven, dat helder, licht en heilvol is, ondanks alle leed en ellende, waarin mensen vaak leven.
Moge onze parochie dat hoopvolle perspectief bieden aan allen, die zich met haar verbonden weten.