Algemene informatie


Kerkloket
U kunt bij het kerkloket terecht voor het opgeven van misintenties, doopsels en huwelijken, alsook voor het opvragen van doopbewijzen of om informatie in te winnen.
Het adres is:
Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk)
6229 AG – Maastricht.
Tel.: 043 – 361 31 77.
Openingstijden:
Donderdag 11.00 uur tot 11.30 uur


Heilige Missen
Heilige Missen worden in de regel gehouden op zaterdag-avond om 19.00 uur.
Soms echter op zondagmorgen om 10.00 uur, bijvoorbeeld met Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
Gelieve in dit verband attent te blijven op de mededelingen in wijkblad De Baorebinder.


Doopsel
Er is in onze parochie een vaste zondag waarop kinderen kunnen worden gedoopt:
Namelijk de vierde zondag van de maand, en wel om 13.00 uur.
Het is raadzaam om hiervoor tijdig (ongeveer anderhalve maand van tevoren) contact op te nemen met het Kerkloket (zie onder).
Het is een goede gewoonte, wanneer U het kerkbestuur /het Kerkloket reeds direct bij de geboorte van Uw kind daarvan op de hoogte stelt. Stuur gewoon een geboortekaartje!
Aan ouders wordt gevraagd om deel te nemen aan een doopvoorbereidingsavond (eerste donderdag van de maand). Pastoor Horsch of één van de kapelaans, kapelaan Brajkovic of kapelaan Anu Antony, zal vóór de dag van het Doopsel ook graag persoonlijk met u willen kennismaken.


Uitvaart
Uitvaartdiensten worden normaal gesproken gehouden om 11.00 uur ’s morgens.
De uitvaartondernemer zal contact opnemen met de parochie om afspraken te maken.
Vervolgens zullen de pastoor Horsch of één van de kapelaans, kapelaan Brajkovic of kapelaan Anu Anthony, met u een afspraak maken om de viering te bespreken.


Ziekenzalving
Wanneer iemand ernstig ziek is, kan hij of zij het sacrament van de ziekenzalving ontvangen.
De ziekenzalving zal het gelovig vertrouwen vergroten en innerlijke vrede schenken, waardoor de zieke wordt gesterkt. Om dit ook daadwerkelijk te ervaren, is het natuurlijk wenselijk dat de zieke (nog) bij bewustzijn is. Het is tevens een sacrament van vergeving en verzoening en daarom kan het slechts door een priester worden toegediend.

Voor de ziekenzalving kunt u bellen:
pastoor Horsch, telefoon (043) 3610028 of
kapelaan Slaven Brajkovic, telefoon (043) 3610028 / 06-27501073
Indien zij niet bereikbaar zijn, kunt u de priesterwachtdienst bellen: (043) 369.06.70.

Eerste H. Communie
Op de zondag vóór Hemelvaart. De voorbereiding functioneert volledig onder de hoede van de parochie. Communicanten die niet op de Anne Frankschool zitten krijgen apart catechese bij een van de leden van de werkgroep thuis. Laatstgenoemde kinderen dienen zich vóór 1 november te melden bij de pastoor of bij het desbetreffende lid van de werkgroep. Een oproep staat tijdig in wijkblad de Baorebinder.
In het kader van de Eerste H. Communie zijn er vieringen met en voor de communiekinderen en hun familie. Dit zijn: de presentatieviering, een doopviering en een dankviering.

Vormsel
Dit sacrament is de bevestiging en voltooiing van het doopsel; het bevat ook de hernieuwing van de doopbeloften. De datum – meestal na Pasen – wordt tijdig bekend gemaakt. De voorbereiding gebeurt met de kinderen van groep acht door leden van de vormselwerkgroep ondersteund door de Kapelaan en via een ouderavond.

Huwelijk
Het bruidspaar trouwt in de parochiekerk van de bruid of bruidegom. In elk geval dienen zij zich tijdig – minstens drie maanden van te voren – te melden bij de pastoor van de parochie waar men trouwt. Dan is er voldoende tijd dieper in te gaan op het huwelijk en de kerkelijke viering.

Ziekencommunie
De pastoor en de leden van de ‘Zonnebloem Heugem-Randwyck’ bezoeken de zieken thuis, in het ziekenhuis en de verpleegklinieken. Elke eerste vrijdag van de maand en vóór Kerstmis en Pasen brengt de pastoor aan de zieken, die dit wensen, de ZIEKENCOMMUNIE aan huis.

Boete en Verzoening
Voor Pasen en Kermis wordt er in de kerk een BOETEVIERING gehouden. Het spreken van een persoonlijke biecht kan – op verzoek – thuis, in de pastorie of in de kerk gebeuren

Gezin en Kerk
* Een paar keer per jaar is er een viering die gericht is op de schoolgaande kinderen en hun ouders. Deze worden voorbereid door de Werkgroep Gezinsviering al of niet in samenwerking met Anne Frank School en vindt gewoonlijk plaats op de eerste zondag van oktober, de Franciscusviering, op Kerstavond en op zondagen dat ons jeugdkoor zingt.
* Voor de allerjongsten van Heugem en de kinderen van de groepen 1 – 4 van de basisschool organiseert de parochie een herdertjestocht om 16.45 uur op de vooravond van Kerstmis en om 19.00 een gezinsviering diezelfde avond.

Jubilea
Huwelijksjubilea en andere bijzondere te gedenken feiten worden in een van de reeds geplande vieringen in het weekend gevierd. Neemt U in ieder geval tijdig contact op met het Kerkloket

Processie
Jaarlijks, op de derde zondag na Pinksteren, vindt in onze parochie de SACRAMENTSPROCESSIE plaats.
Zij wordt georganiseerd door het PROCESSIECOMITE, waarin vertegenwoordigers van parochie, school en verenigingen zitting hebben.