Parochiële bestuursraad

Op woensdagavond 22 april 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend van de parochies van Heugem, De Heeg, Heer en Amby, waarin is vastgelegd dat er m.i.v. 1 juli 2015 één overkoepelend Kerkbestuur voor deze parochies wordt opgericht. Bij de onderstaande foto’s vindt u de namen van de nieuwe kerkbestuursleden en de parochies die zij vertegenwoordigen.

Mevrouw W. Lardenoije en de heer J. Pletsers zullen tevens lid zijn van de Parochiële Bestuursraad van Heugem.

Het Kerkbestuur en de situatie na 1 juli 2015

Het Kerkbestuur staat onder voorzitterschap van de pastoor en heeft verder een door de bisschop benoemde vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal verdere leden. Het Kerkbestuur bepaalt het beleid van de parochie op materieel en economisch vlak binnen de grenzen die het Bisdom bepaalt en geeft advies aan het pastoraal team op het gebied van het pastoraal beleid en de liturgie.

Bij afwezigheid van de pastoor zit de vice-voorzitter de vergaderingen voor. Met ingang van 1 juli 2015 wordt een Federatiebestuur opgericht en wordt het zittende Kerkbestuur – aangevuld met enkele nieuwe leden – omgevormd tot een Parochiële Bestuursraad. Deze raad voert de besluiten van het Federatiebestuur uit, staat haar met raad en daad terzijde en coördineert onder eindverantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.

De leden van de Parochiële Bestuursraad vervullen hun functie met instemming van de pastoor.