Parochiële bestuursraad

Op woensdagavond 22 april 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend van de parochies van Heugem, De Heeg, Heer en Amby, waarin is vastgelegd dat er m.i.v. 1 juli 2015 één overkoepelend Kerkbestuur voor deze parochies wordt opgericht. Bij de onderstaande foto’s vindt u de namen van de nieuwe kerkbestuursleden en de parochies die zij vertegenwoordigen.

De heer Huub. Sour en Reinier Kreutzkamp zijn  namens de parochie St. Michael Heugem tevens lid zijn van het Federatie bestuur

Het Kerkbestuur en de situatie na 1 juli 2015

Het Kerkbestuur staat onder voorzitterschap van de pastoor en heeft verder een door de bisschop benoemde vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal verdere leden. Het Kerkbestuur bepaalt het beleid van de parochie op materieel en economisch vlak binnen de grenzen die het Bisdom bepaalt en geeft advies aan het pastoraal team op het gebied van het pastoraal beleid en de liturgie.

Bij afwezigheid van de pastoor zit de vice-voorzitter de vergaderingen voor. Met ingang van 1 juli 2015 is een Federatiebestuur opgericht en wordt het zittende Kerkbestuur – aangevuld met enkele nieuwe leden – omgevormd tot een Parochiële Bestuursraad. Deze raad voert de besluiten van het Federatiebestuur uit, staat haar met raad en daad terzijde en coördineert onder eind-verantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.

De leden van de Parochiële Bestuursraad vervullen hun functie met instemming van de pastoor.

Voorzitter
Mgr. dr. Everard de Jong
Padualaan 4
6226 BL Maastricht
pastoordejong@gmail.com
06-051177061

Huub Sour (Heugem)
Vrijwilligers, communicatie, social media, bloemversiering, kostercollectief, processiecomite
De Beente 62C
huubsour@gmail.com
06-18973847

Jean Pierre Bollen
Vrijwilligers- en parochie-administratie, misdienaars, lectoren
ledenad.parochieheugem@gmail.com

Huub Vos
Gebouwen, schoonmaak, begrafenissen,  kerkhof en groen

Guido Haenen (financiële administratie)
Financiën, adviseur regelgeving, automatisering van administratie en collectanten
fin.adm.st.michael@gmail.com

Monique Voncken
PR, facebook, website, baorebinder, fotografie, ondersteuning michaelsgilde en herdertjestocht.
monique.voncken@planet.nl