Pastoor Everard de Jong

Pastoor van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn,Heugem en Amby.

Taken:

Naast zijn taken als krijgsmachtbisschop en als lid van de bisschoppenconferentie en van de staf van het bisdom: Priesterlijke taken (m.n. bedienaar van sacramenten van Eucharistie, Boete en Verzoening, Ziekenzalving), coördinator van het pastoraal team, leiding div. werkgroepen, uitvaartverzorging, ziekenbezoek, persoonlijke (pastorale) gesprekken, voorzitter kerkbestuur.

Achtergrondinformatie:

Hij werd geboren op 4 juli 1958 geboren te Eindhoven, in de schaduw van het natuurkundig laboratorium van Philips, als oudste van een gezin van 6 kinderen. Op de kleuterschool ontdekte hij de intercom van de hoofdzuster, waarmee ze de hele school kon toespreken. Vanaf dat moment was hij gepassioneerd met elektronica bezig, en wilde ingenieur worden. Omdat hij niet de hele middelbare school alleen maar theoretisch bezig wilde zijn, koos hij de langere weg naar de TU, toen nog Technische Hogeschool geheten, via de LTS-metaal, MTS-Elektronica en de HTS…

Maar zover zou het niet komen. In het laatste jaar van de MTSherontdekte hij Jezus en zijn barmhartige liefde, en kreeg hij van Hemtijdens een gebed de roeping om priester te worden. In 1976 ging hij naarhet Groot-SeminarieRolduc te Kerkrade, in die tijd het enige seminarie in

Nederland, aan het eind waarvan hij in 1982 diaken werd gewijd enbenoemd in Maasbracht.

In 1983 volgde zijn priesterwijding. Een jaar later ging hij in Rome filosofie studeren, om daar in 1986 met een licentiaat (master) te eindigen. Hij vervolgde zijn studie in Washington, DC, aan de Catholic University van die stad, met de specialisatie wetenschapsfilosofie, die hij na drie jaar afrondde met een promotie op een proefschrift over de methode van bewijsvoering van Galileo Galilei (1564-1642), in vergelijking met die van Aristoteles (384-322).

Teruggekomen in Nederland werd hij docent filosofie aan het Groot-SeminarieRolduc, en werd daarnaast verantwoordelijk voor hetjongerenpastoraat, de evangelisatie en de catechese in het bisdom. In1995 werd hij daarnaast een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk, in1996 studenten-pastor, en in 1999 hulpbisschop van Roermond. In diehoedanigheid kreeg hij de verantwoordelijkheid over de diocesanepastorale diensten en was hij 10 jaar namens de bisschoppenconferentielandelijk actief voor het jongerenpastoraat, de catechese en het onderwijs.

Sindsdien behartigt hij inmiddels landelijk de geestelijke verzorging inziekenhuizen, zorginstellingen, en de gevangenissen, en is referent voorhet studentenpastoraat.Toen de nieuwe bisschop aantrad en hem de verantwoordelijkheid gafvoor de parochie-vernieuwing, was zijn verzoek om weer meer feeling tekrijgen met het basispastoraat, en ook om een Centrum voor wetenschapen geloof op te richten in Maastricht. Beide heeft de bisschopgehonoreerd.

Per 1 juni 2020 is hij benoemd door  paus Franciscus benoemd tot Legerbisschop (Administrator-aalmoezenier van het Militair Ordinariaat). De Jong volgt in deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op. Punt is per 1 juni 2020 officieel met emeritaat. Het Militair Ordinariaat is verantwoordelijk voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. De krijgsmacht aalmoezeniers doen hun werk onder militairen en burgers bij de krijgsmacht onder verantwoordelijkheid van de Legerbisschop. Het Militair Ordinariaat werkt nauw samen met de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de krijgsmacht. Monseigneur Jos Punt was sinds 1 april 1995 Legerbisschop als opvolger van bisschop Philippe Bär die de functie van Militair Ordinarius van 1983 tot 1993 bekleedde. Legerbisschop is geen volledige maar een parttime functie. Everard de Jong blijft dan ook hulpbisschop in Roermond en blijft wonen in Maastricht waar hij ook pastoor is van de parochie Maastricht-Oost.

Woonachtig:

Padualaan 4
6226 BL – Maastricht (Amby)
tel.: 06-51.17.70.61

Email: pastoordejong@gmail.com