Sacramenten

Doopsel
Er is in onze parochie een vaste zondag waarop kinderen kunnen worden gedoopt:
Namelijk de vierde zondag van de maand, en wel om 13.00 uur.
Het is raadzaam om hiervoor tijdig (ongeveer anderhalve maand van tevoren) contact op te nemen met het Kerkloket (zie onder).
Het is een goede gewoonte, wanneer U het kerkbestuur /het Kerkloket reeds direct bij de geboorte van Uw kind daarvan op de hoogte stelt. Stuur gewoon een geboortekaartje!
Aan ouders wordt gevraagd om deel te nemen aan een doopvoorbereidingsavond (eerste donderdag van de maand). Pastoor Horsch of kapelaan Lipsch zal vóór de dag van het Doopsel ook graag persoonlijk met u willen kennismaken.

Eerste H. Communie
Op de zondag vóór Hemelvaart. De voorbereiding functioneert volledig onder de hoede van de parochie. Communicanten die niet op de Anne Frankschool zitten krijgen apart catechese bij een van de leden van de werkgroep thuis. Laatstgenoemde kinderen dienen zich vóór 1 november te melden bij de pastoor of bij het desbetreffende lid van de werkgroep. Een oproep staat tijdig in wijkblad de Baorebinder.
In het kader van de Eerste H. Communie zijn er vieringen met en voor de communiekinderen en hun familie. Dit zijn: de presentatieviering, een doopviering en een dankviering.

Vormsel
Dit sacrament is de bevestiging en voltooiing van het doopsel; het bevat ook de hernieuwing van de doopbeloften. De datum – meestal na Pasen – wordt tijdig bekend gemaakt. De voorbereiding gebeurt met de kinderen van groep acht door leden van de vormselwerkgroep ondersteund door de Kapelaan en via een ouderavond.

Huwelijk
Het bruidspaar trouwt in de parochiekerk van de bruid of bruidegom. In elk geval dienen zij zich tijdig – minstens drie maanden van te voren – te melden bij de pastoor van de parochie waar men trouwt. Dan is er voldoende tijd dieper in te gaan op het huwelijk en de kerkelijke viering.

Ziekencommunie
De pastoor en de leden van de ‘Zonnebloem Heugem-Randwyck’ bezoeken de zieken thuis, in het ziekenhuis en de verpleegklinieken. Elke eerste vrijdag van de maand en vóór Kerstmis en Pasen brengt de pastoor aan de zieken, die dit wensen, de ZIEKENCOMMUNIE aan huis.