MEDEDELINGEN PBR WEEK 19

  • Vervolgbijeenkomst toekomst kerk op 4 juni om 19.30 uur
    Lokatie: kerk
  • PROCESSIE is op 9 juni a.s. na de mis van 9.30 uur. U komt toch ook kijken????

UITNODIGING 1e HEILIGE MIS Jean Leonard Ratokiniaina OP ZONDAG 26 MEI 2024

U bent van harte uitgenodigd voor de Eerste Heilige Mis van Jean Leonard Ratokiniaina op zondag 26 mei 2024 om 9.45 uur in de St. Petrus Bandenkerk Heer (Dorpstraat 78, Maastricht). Aansluitend aan deze Eucharistieviering is er gelegenheid om hem te feliciteren in het gemeenschapshuis Aen de Wan (Einsteinstraat 32, Maastricht) van 11.30 tot 13.30 uur.

De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 25 mei 2024 in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Jean Leonard Ratokiniaina


ONTVANGEN VAN HET LAATSTE SACRAMENT (DE ZIEKENZALVING OF HET HEILIG OLIESEL)

Geachte inwoner van Heugem,  

Tegen het levenseinde is het fijn om het laatste sacrament, de Ziekenzalving of het heilig Oliesel, te ontvangen. Dit sacrament heeft zowel een genezende en vergevende werking, alsook de kracht om het aardse leven vol vertrouwen los te laten. We komen immers in het huis van de Vader.

Vanouds werd vaak gedacht dat je dit sacrament maar zo laat mogelijk moest krijgen, want het ontvangen ervan zou eigenlijk een doodvonnis betekenen. Dat is echter niet zo. Ze is er juist ook voor de zieken en ouderen. De Kerk berust haar leer van de ziekenzalving op de Brief van de H. Jacobus, waar letterlijk staat (5,14-15):

Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.  het gelovige gebed zal de zieke redden En en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.”

Dat betekent dat alleen de gewijde priester (de genoemde presbyter) dit sacrament van de ziekenzalving ter genezing en vergeving van de zonden geldig en effectief kan toedienen. Ik heb inderdaad vaker meegemaakt dat na een ziekenzalving de zieke fysiek (een stuk) beter werd. En dat hij of zij heel rustig werd, zelfs als deze patiënt al niet meer bij bewustzijn was.

Probleem is nu, dat, omdat er zoveel verschillende mensen in het ziekenhuis liggen, en katholieken ook niet meer precies weten wat het sacrament van de katholieke ziekenzalving is, dat, ook als de pastoraal werkers het hebben uitgelegd, voor deze zalving nauwelijks nog naar een priester wordt gevraagd. Een pastoraal werker of geestelijk verzorger kan echter weliswaar een soort symbolische zalving toedienen, maar die zalving heeft nooit de genezende en vergevende kracht van deze authentieke sacramentele ziekenzalving. 

Mocht u dus in het ziekenhuis terecht komen, vraagt u dan niet om de huismerk-zalving van het ziekenhuis, maar naar het sacrament. Dat is het authentieke en gepatenteerde recept, dat, zoals gezegd, alleen werkzaam door een gewijde katholieke priester kan worden gegeven. Die zalving werkt met de kracht van Jezus, die uit de doden is opgestaan en via de priester zonden kan vergeven (vgl. Joh. 20,22-23).

Aarzel dus niet de pastoor of één van de kapelaans tijdig, d.w.z. als de zieke nog bij bewustzijn is, te waarschuwen. We komen in noodgevallen uiteraard graag op zeer korte termijn, ook in de nacht en ook als uw dierbare al niet meer bij bewustzijn is.  Het sacrament ontvangt de zieke altijd om niet. 

Een heel inspirerend Pinksteren! 

 Pastoor de Jong