Bijdrage pastoor Everard de Jong

Geachte parochianen,

Sommige mensen denken dat het geld van de parochie rechtstreeks vanuit de Hemel, via het Vaticaan en het bisdom de parochie invloeit. Helaas niet. De meeste omringende landen kennen wel een vorm van kerkbelasting, waardoor gebouwen en personeel geheel of ten dele door de staat worden betaald. Dat is in Nederland niet het geval. Elke parochie moet voor haar eigen inkomsten zorgen. En dat is geen geringe opgave. Gelukkig helpen vele mensen mee. Als vrijwilliger, als donateur, en vooral door mee te bidden de harten te openen. Hen wil ik hierbij zeer bedanken!

Om de inflatie te lijf te gaan en om de tekorten weg te werken, is er dan ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze vindt dit jaar plaats van zaterdag 18 januari t/m zaterdag 1 februari.

Uw eigen parochie is een belangrijke voorziening. Allereerst is het kerk-gebouw bij uitstek de plaats waar de ontmoeting met de goede God en met elkaar kan plaatsvinden. Het geeft de stadskern een unieke culturele uitstraling en identiteit. Verder zijn de priesters er gratis voor u. U kunt hen om een persoonlijk gesprek, advies of bezoek vragen, levensvragen stellen, bij hen een geloofs- en bijbelcursus volgen en door hen sacramenten ontvangen: het doopsel, het vormsel, de eucharistie en vergeving. Zij geven ook catechese-lessen op school. Ten derde onderhoudt de parochiegemeen-schap een heel netwerk aan vrijwilligers: mensen die zorgen voor de begeleiding van zieken, armen en eenzamen, naast misdienaars en acolieten, zangers voor de koren, mensen die de Kerk schoonhouden, het Kerkhof verzorgen, de website en de bloemenversiering verzorgen, etc. Samen vormen we de grootste gemeenschap van uw buurt!

Om dit netwerk en het prachtige kerkgebouw in stand te houden is één van de uitgangspunten van Actie Kerkbalans het bevorderen van de deelname aan de gezinsbijdrage. De richtlijn voor een gezin is 1% van het netto inkomen van deze ‘economische eenheid’, met een minimum van 110,– per jaar. Dat laatste is zo’n 2,– per week. Dat is minder dan een pilsje kost in een horecagelegenheid De geloofsgemeenschap wordt er door ondersteund, de samenleving wordt er beter van. Uw giften zijn gedeeltelijk aftrekbaar bij de belastingaangifte; periodieke giften zelfs nog meer…  Andere bronnen van inkomsten zijn uiteraard de misstipendia, de collecte- en kaarsengelden en erfenissen en legaten.

Het banknummer van de parochie is RABO NL42 0117502286 t.n.v. PBR H. Michael
Mag ik u van harte danken voor uw milde bijdragen!

Een gezegend 2020!

Pastoor Everard de Jong

Mgr. Everard de Jong nieuwe pastoor in Maastricht-Oost 

Op 1 december a.s., om 14.30 zal Mgr. dr. Everard de Jong in de kerk van St. Petrus’ Banden in Heer worden geïnstalleerd als pastoor van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn, Heugem en Amby.

Hij werd op 4 juli 1958 geboren te Eindhoven, in de schaduw van het natuurkundig laboratorium van Philips, als oudste van een gezin van 6 kinderen. Op de kleuterschool ontdekte hij de intercom van de hoofdzuster, waarmee ze de hele school kon toespreken. Vanaf dat moment was hij gepassioneerd met  elektronica bezig, en wilde ingenieur worden. Omdat hij niet de hele middelbare school alleen maar theoretisch bezig wilde zijn, koos hij de langere weg naar de TU, toen nog Technische Hogeschool geheten, via de LTS-metaal, MTS-Elektronica en de HTS…

Maar zover zou het niet komen. In het laatste jaar van de MTS herontdekte hij Jezus en zijn barmhartige liefde, en kreeg hij van Hem tijdens een gebed de roeping om priester te worden. In 1976 ging hij naar het Groot-Seminarie Rolduc te Kerkrade, in die tijd het enige seminarie in Nederland, aan het eind waarvan hij in 1982 diaken werd gewijd en benoemd in Maasbracht. In 1983 volgde zijn priesterwijding. Een jaar later ging hij in Rome filosofie studeren, om daar in 1986 met een licentiaat (master) te eindigen. Hij vervolgde zijn studie in Washington, DC, aan de Catholic University van die stad, met de specialisatie wetenschapsfilosofie, die hij na drie jaar afrondde met een promotie op een proefschrift over de methode van bewijsvoering van Galileo Galilei (1564-1642), in vergelijking met die van Aristoteles (384-322).

Teruggekomen in Nederland werd hij docent filosofie aan het Groot-Seminarie Rolduc, en werd daarnaast verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat, de evangelisatie en de catechese in het bisdom. In 1995 werd hij daarnaast een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk, in 1996 studentenpastor, en in 1999 hulpbisschop van Roermond. In die hoedanigheid kreeg hij de verantwoordelijkheid over de diocesane pastorale diensten en was hij 10 jaar namens de bisschoppenconferentie landelijk actief voor het jongerenpastoraat, de catechese en het onderwijs. Sindsdien behartigt hij inmiddels landelijk de geestelijke verzorging in ziekenhuizen, zorginstellingen, en de gevangenissen, en is referent voor het studentenpastoraat. 

Toen de nieuwe bisschop aantrad en hem de verantwoordelijkheid gaf voor de parochie-vernieuwing, was zijn verzoek om weer meer feeling te krijgen met het basispastoraat, en ook om een Centrum voor wetenschap en geloof op te richten in Maastricht. Beide heeft de bisschop gehonoreerd.  

Pastoor de Jong zal gaan wonen in de pastorie van Scharn, aan de Padualaan 4.  Hij ziet er erg naar uit zijn parochianen te ontmoeten, in hun verdriet, hoop en vreugde te delen, en samen met de kapelaans en alle mensen van goede wil de parochie-gemeenschappen verder te laten openbloeien, zoals zonnebloemen gericht op de warmte en het licht van de Goede God. (Vgl. de zonnebloemen bij Glow Eindhoven 2019.) 

  Na de H. Mis volgt de receptie in de Harmoniezaal aan de Burg. Cortenstraat in Heer waar u met de nieuwe pastoor kunt kennismaken en hem persoonlijk de hand kunt schudden. 

Plaats een reactie