Boodschap bij het einde van het kerkelijk jaar

Ter voorlezing/publicatie op het hoogfeest van Christus Koning 20/21 november 2021

Broeders en zusters in Christus,

Steeds meer raken we in ons Limburgse land gewend aan priesters van buitenlandse
komaf. Soms hebben ze ook namen waaraan we even moeten wennen. Zo is er
op dit moment in Roermond een diaken-assistent uit Sri Lanka op weg naar
het priesterschap en zijn naam is Christyraj [spreek uit Kristi-Ratsj]: een naam
met een betekenis. Letterlijk vertaald betekent zijn naam: Christus Koning.

Christus Koning is het feest dat we vandaag vieren. Wie denkt dat deze feestdag
betekent dat het voor mensen die in Christus geloven altijd rozengeur en maneschijn
is en dat het opsteken van een noveenkaars alle kleine problemen van een gelovig
mens wegneemt en grote moeilijkheden voorkomt, omdat het Christus Koning
gunstig stemt, kan voor grote teleurstellingen komen te staan.

Kapelaan Christyraj heeft in 2004 in Sri Lanka de grote tsunami meegemaakt. In ons
westers denken zouden wij al gauw redeneren: “Zie je nou wel dat God niet bestaat,
anders zou Hij zoiets niet laten gebeuren.” Maar kapelaan Christyraj gaat daar heel
anders mee om. Hij wist waarover hij het had, toen hij enkele weken geleden in een
woordje tijdens de doordeweekse mis bijna onopvallend zei dat het koningschap van
Christus ons leven ten goede kan veranderen, maar ons ook zwaar kan vallen.

Veel mensen in onze omgeving die iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het
geloof in Christus terzijde te schuiven. Kruisbeelden verhuizen van de huiskamer
naar de kringloop en ze geven hun kind zeker geen naam als Christyraj.
Geen Christus Koning meer, maar van nu af zelf koning.

Dat is sowieso de manier waarop velen in onze tijd naar hun eigen leven kijken:
“Ik beslis zelf over alles, tot en met het einde van mijn leven toe.”
U kent vast voorbeelden uit uw eigen omgeving, misschien wel in uw eigen familie.

Toch zegt Jezus in het evangelie van vandaag tegen Pilatus: “Ja, koning ben Ik.
Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” En Hij voegt eraan toe: “Hiertoe werd Ik
geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen
van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”

Jezus spreekt in het evangelie vaak over de komst van het rijk van God.
Waarom is het belangrijk om vandaag een scène uit het passieverhaal van Jezus
te lezen? Helpt het ons om te begrijpen wat het koningschap van Jezus, van het rijk
van God, werkelijk inhoudt? Pilatus herkent het koningschap van Jezus niet.
En vaak genoeg hebben ook Jezus’ leerlingen zichzelf de belangrijkste plaatsen
naast Hem, in een louter aards soort koninkrijk, toegeëigend.

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld wanneer het rijk Gods
zou komen, gaf Hij hun als antwoord: “De komst van het rijk Gods kun je niet
waarnemen. Je kunt niet zeggen: Kijk, hier is het of daar is het. Want het rijk Gods
is midden onder u.”

Hoe herkennen we dan dat Christus koning is in ons eigen leven? Jezus geeft zelf
aan dat zijn koningschap niet aards is. Het ‘koninkrijk van God’ is van elders;
het vestigt zich in mijn eigen leven. Het is ‘innerlijk’ aanwezig. Het Koninkrijk Gods
is binnen handbereik. Alleen God kan mij inspireren om er een stap dichter bij
te komen, er binnen te gaan en het zo tot een realiteit in mijn leven te maken.
Zo zal het Rijk Gods meer en meer werkelijkheid kunnen worden.
Hoe onze persoonlijke situatie ook is.

Het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld, maar wel ervaarbaar in deze
wereld. Elke keer als iemand uit liefde handelt, is daar Gods rijk. Waar waarheid,
schoonheid, eenheid en gerechtigheid worden gezaaid – hoe klein ook –
daar groeit Christus’ rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen,
edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus’ koninkrijk.

Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat antwoord krijgt Pilatus van Jezus en dat
antwoord krijgen wij als zijn leerlingen ook. Jezus’ koninkrijk komt als een innerlijk rijk
dat zich wil vestigen in ons leven. Jezus antwoordt dat het al aanwezig is, maar niet
van deze wereld is, en vaak nog onzichtbaar: “Het koninkrijk van God is onder u”.
Of met andere woorden: “Het is in u.”

Het is aan ons om Zijn koninkrijk in ons toe te laten en het te laten groeien;
om Hem in ons leven Christyraj – Christus Koning – te laten zijn, omdat deze koning
op een andere manier naar ons omziet dan vele aardse koningen.

In deze geest mogen wij de Advent gaan beleven als tijd van verwachting
van Christus, de koning die komt.

Roermond, laatste zondag van het kerkelijke jaar 2021

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond